Asukasvalinnat seniorivuokra-asuntoihimme

ARA-järjestelmän asuntojen tarjonnassa ja asukkaiden valinnassa noudatetaan sääntöjä ja yhdenvertaisuusperiaatteita.

Yrjö ja Hanna -säätiön kiinteistöt rakennetaan valtion tuella eli ARA-rahoituksella. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. Se varmistaa esimerkiksi, että ARA-järjestelmän asuntojen tarjonnassa ja asukkaiden valinnassa noudatetaan sääntöjä ja yhdenvertaisuusperiaatteita.

Seniorivuokra-asunnot on tarkoitettu ikääntyville, pääsääntöisesti yli 55-vuotiaille, mutta myös asunnon- ja palveluntarve painavat asukasvalinnoissa. ASO-puolella seniorikohteissa ikäraja on 55 vuotta.

ARA-asuntojen valintaperusteet

ARA-asuntojen valintaperusteet on määritelty laissa. Valintaperusteina käytetään hakijan asunnon tarvetta, varallisuutta ja tuloja. Etusijalle asetetaan kiireellisessä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. Asuntohakemuksen jättöpäivä ei siis ole ratkaiseva, vaan asukkaat valitaan asunnon tarpeen mukaan sopivista hakijoista.

Myös erityisryhmiin kuuluvien vuokra-asuntojen hakijoiden asukasvalintaperusteet ovat hakijan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Hakijan varallisuus ja tulot selvitetään sekä etusijajärjestyksen selvittämiseksi että sen arvioimiseksi, onko hakijalla riittävästi varallisuutta ja tuloja järjestää asumisensa ilman valtion tukea.

ARA-asuntojen asukkaiden valinta

  • Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen tai häneen rinnastettava henkilö ruokakuntineen.
  • Asukasvalintaa tehtäessä on selvitettävä hakijan kuuluminen avustuspäätöksen mukaiseen erityisryhmään, esimerkiksi huonokuntoiset vanhukset.
  • Kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat asetetaan etusijalle.
  • Tulorajoja ei ole, mutta tulot on selvitettävä, jotta hakijoita voidaan verrata keskenään. Tuloja määriteltäessä huomioidaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulo kuukautta kohden.
  • Varallisuus selvitetään ja arvioidaan, onko hakijalla mahdollisuus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Hakija voidaan valita asukkaaksi varallisuuden määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on sellaisen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista ja terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista. Tuolloin tavanomaisen oman asunnon arvo voidaan vähentää arvioinnissa huomioon otettavasta varallisuudesta.
  • Hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, esim. liikkumiseste, otetaan huomioon valittaessa asukkaita esteettömiin asuntoihin.